Italipino

I'm Philly, 5/29/96, Bboy, Va. 757, Sophomore

January 21, 2013 9:22 pm 9:20 pm 9:20 pm 9:20 pm
dzsonny:

divinebboying:

Bboy Shorty Brick

I was there!!!

dzsonny:

divinebboying:

Bboy Shorty Brick

I was there!!!

(via sinamonster)

9:19 pm 9:19 pm

(Source: orgassm, via worldboobs)

9:19 pm 9:18 pm
aquanubio:

I follow back <3

aquanubio:

I follow back <3

(via licawutt)

9:17 pm 9:16 pm